Kommunalt arbete

Valmanifestet släppt!

Idag fredagen den 3 augusti släpps härmed Säters Vänsterpartis valmanifest!

En kortare variant kommer i broschyrform!

Välkomna att delta i formandet av praktisk politik, på riks, i Regionen och lokalt!

mvkh

Styrelsen!

Avgiftsfri Kulturskola – motion till Kommunfullmäktige 30 november

Motion till Kommunfullmäktige

Inför avgiftsfri Kulturskola!

 

I Säters kommun finns visionen att alla barn under sin uppväxt skall få samma möjligheter till att utvecklas, uppleva och få möjlighet till skapande verksamhet. Kulturskolan erbjuder idag frivillig undervisning i musik, teater, dans och bild. Kommunen tar ut en avgift för undervisningen samt avgift för att hyra instrument. En förutsättning för att ett barn skall få möjlighet att delta i Kulturskolan är att barnets familj har de ekonomiska förutsättningarna som krävs. Detta är med andra ord en klassfråga som utestänger vissa barns möjligheter till deltagande.

 

Enligt Kulturskolerådets årliga rapport är Kulturskolan gratis i 16 kommuner, t ex Boden, Bräcke, Strömsund, Orsa mfl.

I Orsa kommun är Kulturskolan helt gratis.

I Västerbergsslagens Kulturskola som innefattar Smedjebacken och Ludvika beslut Kommunfullmäktige att sänka terminsavgiften från 400: – till 100: – . Instrumenthyran har efter en ansökan från Kulturrådet kunna slopats helt. Ett barn från Västerbergslagen har med andra ord en total avgift på 100: -.

 

Till Vänsterpartiets grundvärdringar hör att kultur inte är en lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är till för alla, inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler.

 

Kultur är läkande, hälsosamt och en grundförutsättning för vår förmåga att forma ett rikt liv.

 

Vänsterpartiet yrkar på: 

– Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn.

– Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument.

Vänsterpartiet Säter

För Vänsterpartiets räkning

 

Lena Stigsdotter           Sten-Olof Eklund         Fia Wikström

 

Fysisk rörelse varje dag i grundskolan – motion till Kommunfullmäktige 30 november

Motion till Kommunfullmäktige

Inför fysisk rörelse varje dag i skolan!

 

I Säters kommun finns visionen att alla barn skall ha tillgång till en jämlik skola.

Skolan skall bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbete samt:

  • ge varje elev möjlighet till att utvecklas så långt som är möjligt enligt undervisningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Utreda och förebygga orsaker till inlärningsproblem och ohälsa.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje elevs behov av särskild anpassning och stöd.

 

Modern forskning visar att fysisk aktivitet har i det närmaste ofattbara effekter på vår hjärna och kognitiva funktioner. Anders Hansen, leg läkare från Karolinska institutet och överläkare i psykiatri forskar på området och har skrivit böcker och artiklar.

Träning påverkar koncentrationen, minnet, sömnen, kreativitet och stresstålighet, personlighet och intelligens. Vi tänker snabbare, bättre och blir mer stresståliga.

 

Vänsterpartiet anser att skolan skall lägga grunden för ett liv med möjligheter och att den jämlika skolan därmed måste återupprättas. Kunskap är makt och alla barn måste få stöd att tillgodogöra sig kunskap. Som grund för ett demokratiskt samhälle är upplysta medborgare. Barnen mår bättre av att resurser sätts in tidigt i skolgången. Skolan skall vara sammanhållande och integrerad.

 

Träning stärker koncentrationen för barn och verkar särskilt effektiv för barn med ADHD. Träning är en färskvara och effekten märks tydligast inom tre timmar. Rörelse varje dag i skolan skapar därmed en mer jämlik skola, med god effekt för alla och störst effekt för dem som behöver det bäst.

Rörelsen kan ske som inledning på skoldagen och rörelse bör även finnas mitt på dagen. Det räcker med kortare pass och kräver inte svett och byte av kläderna.

Rörelse tillsammans befrämjar även grupprocessen och gemenskap.

 

Vänsterpartiet yrkar på: 

– Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan.

Vänsterpartiet Säter

För Vänsterpartiets räkning

 

Fia Wikström                              Lena Stigsdotter                                       Sten – Olof Eklund

Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen -motion i Kommunfullmäktige 19 oktober

 

Motion till Kommunfullmäktige

Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen 

40 timmars arbetsvecka har varit norm i Sverige i nästan 50 år sedan ett beslut i riksdagen i början på 1970-talet. På dessa 50 år har samhället genomgått en stor förändring, vi är idag rikare, mer produktiva och mer stressade. Enligt Folkhälsomyndigheten lider 30 procent av befolkningen, 37 procent av kvinnorna och 24 procent av männen, av ängslan, oro och ångest. (www.folkhalsomyndigheten.se). Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning enligt Försäkringskassan. (www.forsakringskassan.se) År 2014 var 40 procent av alla sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa, en ökning med 48 procent från 2012.

Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att en förkortning av arbetsdagen med 25 procent minskar stress och förbättrar sömnen. Studien har undersökt heltidsanställda inom offentlig sektor, vård, skola och omsorg som under 18 månader minskat sin arbetstid med 25 procent med bibehållen lön. Dessa har jämförts med personer som fortsatt arbeta som vanligt. Resultatet från studien visar att tydligt att de anställda som fått arbetstidsförkortning var mindre stressade, mindre oroliga och sov bättre. (Shiller, H mfl. 2017).

Socialnämnden i Säter önskar minska sjukskrivningstalen hos anställda inom omsorgen. För att förbättra de anställdas villkor, minska psykisk ohälsa och därmed minska sjukskrivningstalen är det dags att ta nästa steg och införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. En arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen kommer inte bara att minska sjukskrivningstalen det kommer också bidra till att det blir lättare att rekrytera personal då arbetsplatsen blir mer attraktivt.

Det har gått 50 år sedan normen för 40 timmars arbetsvecka fastställdes, nu är det dags att ta nästa steg och vi har forskningen på vår sida.

Vänsterpartiet yrkar på: 

– Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser.

– Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.

Vänsterpartiet Säter

För Vänsterpartiets räkning

 

Sten-Olof Eklund                                     Fia Wikström                  Lena Stigsdotter

Alkoholfria arenor i kommunala lokaler – motion i Kommunfullmäktige 21 september 2017

Motion till Kommunfullmäktige

 

Alkoholfria arenor i kommunala lokaler!

 

Vänsterpartiet vill att alla lokaler som kommunen äger ska vara alkoholfria miljöer.

Därmed gör vi lokalerna tillgängliga för alla våra kommuninvånare.

Alkoholfria miljöer ska vara normen i samhället.

Barn och ungdomar har rätt till alkoholfria miljöer

Det finns människor som inte klarar av att gå till miljöer där det finns alkohol.

 

Vänsterpartiet yrkar på att:

  • Kommunens lokaler ska vara alkoholfria
  • Kommunen skall yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som kommunen äger eller disponerar.

 

Vänsterpartiet Säter

 

För Vänsterpartiets räkning

Sten-Olof Eklund och Fia Wikström

Läxfri skola Kommunfullmäktige 21 september 2017

Motion till Kommunfullmäktige                                                                               Hösten 2017

 

Läxfri Skola

 

Vi i Vänsterpartiet anser att en läxfri skola är till gagn för alla elever. En läxfri grundskola ger alla barn en större chans att få all den hjälp barnen kan tänkas behöva. Den ger oss en betydligt mer jämställd grundskola vilket kommer att höja alla elevers chans till en skolgång som blir mer likt ett arbete där fritiden är minst lika viktig som skolan. Har alla en bra vila presterar vi på ett betydligt bättre sätt än om barnen vid hemkomst måste fortsätta med sitt arbete.

 

Att genomföra detta ställer inga större krav på lärarkåren eller övrig personal på våra grundskolor. Ett sätt att genomföra det är att se till att en del av lärarkåren stannar kvar på skolan lite längre så att eleverna kan få den hjälp de kan behöva. Samtidigt kan lärarna planera och rätta under tiden man är kvar på skolan för att vid hemkomst vara ledig. Med andra ord en ren win win situation.

 

Vinsten för våra elever blir att de under läsning i skolan hela tiden har tillgång till pedagogisk personal vilket framför allt kommer att hjälpa de elever som har det jobbigt i skolan.

Enligt skolverket så finns det inget krav eller regel på att skolan skall ge läxor.

 

Ett antal skolor i Sverige har infört en skola utan läxor och flera av dem har höjt sina resultat.

Vänsterpartiet ser detta som en ren klassfråga där alla elever ges samma förutsättningar.

 

Vänsterpartiet yrkar:

  • Att en läxfrigrundskola införs i Säterskommun.                                                                                                                    Fia Wikström                                                                  Sten-Olof Eklund                                                                               För Vänsterpartiets, lärare och elever samt vår representant Thomas i BUN:s räkning!

Lördag 16 augusti i Säter

Som vanligt händer det massor i trästaden Säter  till helgen. På lördag är det möjlighet till politiska diskussioner på torget med såväl Vänsterpartiet som andra partier.

Säters Vänsterparti släpper sitt kommunala program och riksprogrammet finns också på stan.

På Ljustern ställer Säters kommun upp med ett brett urval av resurser med andra tävlande på drakbåtstävling!

Väl mött!

Inför valet 2014 i korthet

Varför rösta på V – Säter

Riksdagsvalet 2014 handlar om två saker:

–       Att de partier som bildar regering vill ta politiskt ansvar för såväl välfärd som miljöomställning. Genom detta skapas även riktiga arbeten

Vänsterpartiet behövs i en rödgrön regering för satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning.

Det gäller även lokalt:

Inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst.(V) vill i stället satsa på en välfärd att lita på, med mer personal och högre kvalité. Välfärd skall styras av kompetens och utifrån behov och omtanke, ej vinstintresse.

Våra resurser skall gå till mer personal och högre kvalitet.

Alla skall ha rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg.

V driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga. I kommunen handlar det om rätt till heltid för att kunna försörja sig och i nästa steg sextimmars arbetsdag, något som ger en bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningar och ett bättre liv.

Fem prioriterade punkter

1) SÄBO och hemtjänst

Fler platser i SÄBO och mer resurser till hemtjänsten för en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö.

Säter behöver fler platser för särskilt boende för äldre samt mer resurser till hemtjänsten som stödjer oss i vårt eget boende.

Vi vill ha högre kvalité, en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö. Vi vill ha fler undersköterskor. Vi vill utöka tiden för insatserna för att kunna underhålla de förmågor och ge brukarna rätt till de behov som finns såväl som ökat inflytande över hur och vilka insatser som ges.

För en god arbetsmiljö är Rätt till heltid – möjlighet till deltid en del. Fasta arbeten med lön att leva på är en jämlikhet och frihetsfråga. Alla skall ha samma möjlighet till att kunna påverka sina egna liv. För högre livskvalité vill vi därför på sikt införa arbetstidsförkortning i form av sex timmars arbetsdag.

2) Skola

Alla skall ha rätt att gå i en bra och trygg skola och ha möjlighet till stöd utifrån behov.

Grundskolan skall bidra till en god uppväxt och grundläggande kompetens där alla lär sig läsa och har en stadig grund inför gymnasium och vuxenliv.

3) Ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Ekologisk hållbar samhällsutveckling genom mer förnyelsebar energi, hållbart byggande med en aktiv glesbygdspolitik utvecklad infrastruktur.

Använda mer förnyelsebar energi och underlättar för medborgarna att göra det. Klimatomställningen är en livsförutsättning för oss alla och en väg för en aktiv glesbygdspolitik där glesbygden utvecklar arbetstillfällen och behåller inkomster. Värna en hållbar framtid när det gäller byggande, renoveringar. Utveckla vår infrastruktur.

Värna biologisk mångfald genom ett långsiktigt och hållbart miljöarbete, i bl a skogsbruk.

Bättre kvalité på mat genom att öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel.

4) Bostäder

Fler bostäder i form av lägenheter för ALLA typer av hushåll behövs i hela kommunen.

5) Kultur utvecklar och underhåller oss och vårt närsamhälle.

Kultur skall vara tillgänglig för alla att utöva och genom att erhålla professionell, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller ej.

Tillgänglighet skall finnas på tre nivåer genom att vi skall ha tillgång till professionell kultur och kunna utöva den, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller inte. Värna och utveckla fler kulturell mötesplatser där tankar kan utbytas och där människan såväl kan koppla av som utvecklas.

Svar på varför skolan skall förstatligas, en fråga som återkommer i olika enkäter inför årets val:

Den svenska skolan dras isär allt mer och har blivit sämre för alla. Förstatligande är ett sätt att få en god och jämlik utbildning över hela landet för att alla skall ha en trygg möjlighet att få en grund inför gymnasium och framtid. En god skola i geografisk närhet där alla barn går är viktig för såväl dem som samhällsutvecklingen.

Statlig skola framför allt för att man ska kunna införa en modell för fördelningen av pengarna som anpassas efter skolornas och elevernas behov. När man kan lita på att alla skolor fungerar bra är det inga problem att gå tillbaka till närhetsprincipen, det vill säga att man som huvudregel ska gå i den skola som ligger närmast hemmet.

 

Svar på samrådan om översiktsplan

Nämnder och föreningar har haft handlingarna för samrådan 4 juli – 14 augusti och alla privatpersoner har kunnat besöka kommunens bibliotek.

Vänsterpartiet deltar ju aktivt i majoritetssamarbetet för Säters kommun men har som förening en lite vassare miljösyn än vad som råder i kommunens vardagsarbete. Det märks bara då och och då i enskilda ärenden. Nu fick det komma mycket övertänkt men inte så samlat eller välskrivet i detta papper:

 

Svar på Samrådshandling av Översiktshandling 2012  05 för Säters kommun

 

Vad som är intressant pga riksintresse t ex utrymme till kommunikation och infrastruktur behöver lyftas fram.

 

Riksintressen , naturvård, kulturmiljövård och att möjliggöra Dalarnas miljömål kräver även en högre grad av initiativ för att översiktsplanen skall säkra värden in i framtiden och samtidigt möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Det är inte en fråga som andra, t ex Länsstyrelsen eller regional samverkan kan lösa. Det skall ner i varje kommuns konkreta arbete.

 

Fördjupad utredning kring hur grundvattendepåerna behövs för att säkra framtida försörjning.

 

Fördjupad utredning kring hur vatten och avloppsfrågan inklusive reningsverket skall lösas.

 

Fördjupad översiktsplanering om hur kommunens faktiska behov av olika slags boende, för alla åldrar inklusive äldre skall lösas. Lika mycket som skrivs om enskilda invånares tomter bör skrivas om andra behov av boende och samhällsnytta.

 

När det gäller LIS områden har ett flertal områden tagits fram där glest bebyggda områden föreslås förtätas, ett språkbruk som antyder miljöeffektivitet.

Den biologiska mångfalden, hur man använder så lite energi som möjligt i ett modernt samhälle och allmänrättsliga tillgångar bör läggas till grund för bedömningar i högre grad.

Man bör även tala mer om vad som gynnar landsbygden i ett långsiktligt hållbart perspektiv.

 

Större framåtanda och mer initiativ vad gäller förnyelsebara energikällor i översiktsplanen:

På samma sätt som LIS områden har kunnat tas fram bör mer ordentliga undersökningar göras för att finna flera områden för vindkraftverk, så att de som i mindre eller större skala önskar investera i vår gemensamma framtid, kan se vilka möjligheter det finns för den utvecklingen. Genom att leta efter bra förutsättningar och få in fler möjliga vindkraftverksområden i översiktsplaneringen så kan man i förebyggande syfte ta reda på om vind blåser på rätt sätt, om etablering stör den biologiska mångfalden och hur man skapar förutsättningar att klara Dalarnas miljömål vad gäller förnyelsebara energikällor.

 

Vi bör i högre grad se över de hänsyn som behöver tas till grundvattnen depåerna. Miljömålen om att begränsa klimatpåverkan genom att t ex förtäta existerande bostadsområden betyder inte att det är effektivt att skapa nya bostadsområden vid varje sjö i kommunen eller bygga så att vårt boende eller våra vägar påverkar miljön mer. Vi skall minska miljöpåverkan!

Det gynnar heller inte glesbygd/landsbygd eftersom landsbygdslivet gynnas av såväl allmänrättsliga hänsyn, allmänhetens rekreation och turistmöjligheter.

 

Av dessa anledningar bör och skall t ex Ljusterns sista grönområde i form av Björknäs Udde säkras som grönområde för att värna om biologisk mångfald (fisklivet i sjön, träd, insekter osv).

Fler områden bör i översiktsplan säkras för att begränsa miljöpåverkan och visa på kommunens vilja till goda biologiska mångfaldhets områden och att människors inverkan på klimatet i framtiden får en möjlighet att minska.

Behov finns i Dalarna att skapa områden för människan men det bör ske i mer förtätat där redan bebyggelse finns för minsta miljöpåverkan och energianvändning.

 

Om kommunen inte är lämplig för vindkraft, dvs om vindarna blåser på fel sätt…. Då bör översiktsplanen veta det och gå före för att privatpersoner och företag skall lockas in på andra förnyelsebara energiområden.

 

Översiktsplanens påverkan på barn enligt barnkonventionen märks inte alls. Vilken betydelse får all planering för barnen nu och i framtiden?

 

Kort sagt: Aktsamhet med bebyggelse och vägar och en faktisk förtätning av dessa med mer utrymme för såväl natur som människa till mer fredade återhämtningsområden.

 

För övrigt gynnas inte den demokratiska processen av att ha samråd om så stora och viktiga samhällsutvecklingsfrågor som en översiktplan 4 juli – 14 augusti! Varken nämnder eller föreningar har speciellt mycket möten under den tiden!

 

Den demokratiska processen som pågått på fler olika områden t ex lokalplanering om SäBo eller mångårigt arbete av Socialnämnden skulle kunna komma fram mer i översiktsplanen.

 

Säter den 14 augusti 2014

 

Efter somrig genomläsning och med ett kortfattat svar från Vänsterpartiet genom

 

Fia Wikström

Kristinegatan 15 B

783 30 SÄTER