Kommunalt arbete

Lördag 16 augusti i Säter

Som vanligt händer det massor i trästaden Säter  till helgen. På lördag är det möjlighet till politiska diskussioner på torget med såväl Vänsterpartiet som andra partier.

Säters Vänsterparti släpper sitt kommunala program och riksprogrammet finns också på stan.

På Ljustern ställer Säters kommun upp med ett brett urval av resurser med andra tävlande på drakbåtstävling!

Väl mött!

Inför valet 2014 i korthet

Varför rösta på V – Säter

Riksdagsvalet 2014 handlar om två saker:

–       Att de partier som bildar regering vill ta politiskt ansvar för såväl välfärd som miljöomställning. Genom detta skapas även riktiga arbeten

Vänsterpartiet behövs i en rödgrön regering för satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning.

Det gäller även lokalt:

Inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst.(V) vill i stället satsa på en välfärd att lita på, med mer personal och högre kvalité. Välfärd skall styras av kompetens och utifrån behov och omtanke, ej vinstintresse.

Våra resurser skall gå till mer personal och högre kvalitet.

Alla skall ha rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg.

V driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga. I kommunen handlar det om rätt till heltid för att kunna försörja sig och i nästa steg sextimmars arbetsdag, något som ger en bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningar och ett bättre liv.

Fem prioriterade punkter

1) SÄBO och hemtjänst

Fler platser i SÄBO och mer resurser till hemtjänsten för en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö.

Säter behöver fler platser för särskilt boende för äldre samt mer resurser till hemtjänsten som stödjer oss i vårt eget boende.

Vi vill ha högre kvalité, en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö. Vi vill ha fler undersköterskor. Vi vill utöka tiden för insatserna för att kunna underhålla de förmågor och ge brukarna rätt till de behov som finns såväl som ökat inflytande över hur och vilka insatser som ges.

För en god arbetsmiljö är Rätt till heltid – möjlighet till deltid en del. Fasta arbeten med lön att leva på är en jämlikhet och frihetsfråga. Alla skall ha samma möjlighet till att kunna påverka sina egna liv. För högre livskvalité vill vi därför på sikt införa arbetstidsförkortning i form av sex timmars arbetsdag.

2) Skola

Alla skall ha rätt att gå i en bra och trygg skola och ha möjlighet till stöd utifrån behov.

Grundskolan skall bidra till en god uppväxt och grundläggande kompetens där alla lär sig läsa och har en stadig grund inför gymnasium och vuxenliv.

3) Ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Ekologisk hållbar samhällsutveckling genom mer förnyelsebar energi, hållbart byggande med en aktiv glesbygdspolitik utvecklad infrastruktur.

Använda mer förnyelsebar energi och underlättar för medborgarna att göra det. Klimatomställningen är en livsförutsättning för oss alla och en väg för en aktiv glesbygdspolitik där glesbygden utvecklar arbetstillfällen och behåller inkomster. Värna en hållbar framtid när det gäller byggande, renoveringar. Utveckla vår infrastruktur.

Värna biologisk mångfald genom ett långsiktigt och hållbart miljöarbete, i bl a skogsbruk.

Bättre kvalité på mat genom att öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel.

4) Bostäder

Fler bostäder i form av lägenheter för ALLA typer av hushåll behövs i hela kommunen.

5) Kultur utvecklar och underhåller oss och vårt närsamhälle.

Kultur skall vara tillgänglig för alla att utöva och genom att erhålla professionell, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller ej.

Tillgänglighet skall finnas på tre nivåer genom att vi skall ha tillgång till professionell kultur och kunna utöva den, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller inte. Värna och utveckla fler kulturell mötesplatser där tankar kan utbytas och där människan såväl kan koppla av som utvecklas.

Svar på varför skolan skall förstatligas, en fråga som återkommer i olika enkäter inför årets val:

Den svenska skolan dras isär allt mer och har blivit sämre för alla. Förstatligande är ett sätt att få en god och jämlik utbildning över hela landet för att alla skall ha en trygg möjlighet att få en grund inför gymnasium och framtid. En god skola i geografisk närhet där alla barn går är viktig för såväl dem som samhällsutvecklingen.

Statlig skola framför allt för att man ska kunna införa en modell för fördelningen av pengarna som anpassas efter skolornas och elevernas behov. När man kan lita på att alla skolor fungerar bra är det inga problem att gå tillbaka till närhetsprincipen, det vill säga att man som huvudregel ska gå i den skola som ligger närmast hemmet.

 

Svar på samrådan om översiktsplan

Nämnder och föreningar har haft handlingarna för samrådan 4 juli – 14 augusti och alla privatpersoner har kunnat besöka kommunens bibliotek.

Vänsterpartiet deltar ju aktivt i majoritetssamarbetet för Säters kommun men har som förening en lite vassare miljösyn än vad som råder i kommunens vardagsarbete. Det märks bara då och och då i enskilda ärenden. Nu fick det komma mycket övertänkt men inte så samlat eller välskrivet i detta papper:

 

Svar på Samrådshandling av Översiktshandling 2012  05 för Säters kommun

 

Vad som är intressant pga riksintresse t ex utrymme till kommunikation och infrastruktur behöver lyftas fram.

 

Riksintressen , naturvård, kulturmiljövård och att möjliggöra Dalarnas miljömål kräver även en högre grad av initiativ för att översiktsplanen skall säkra värden in i framtiden och samtidigt möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Det är inte en fråga som andra, t ex Länsstyrelsen eller regional samverkan kan lösa. Det skall ner i varje kommuns konkreta arbete.

 

Fördjupad utredning kring hur grundvattendepåerna behövs för att säkra framtida försörjning.

 

Fördjupad utredning kring hur vatten och avloppsfrågan inklusive reningsverket skall lösas.

 

Fördjupad översiktsplanering om hur kommunens faktiska behov av olika slags boende, för alla åldrar inklusive äldre skall lösas. Lika mycket som skrivs om enskilda invånares tomter bör skrivas om andra behov av boende och samhällsnytta.

 

När det gäller LIS områden har ett flertal områden tagits fram där glest bebyggda områden föreslås förtätas, ett språkbruk som antyder miljöeffektivitet.

Den biologiska mångfalden, hur man använder så lite energi som möjligt i ett modernt samhälle och allmänrättsliga tillgångar bör läggas till grund för bedömningar i högre grad.

Man bör även tala mer om vad som gynnar landsbygden i ett långsiktligt hållbart perspektiv.

 

Större framåtanda och mer initiativ vad gäller förnyelsebara energikällor i översiktsplanen:

På samma sätt som LIS områden har kunnat tas fram bör mer ordentliga undersökningar göras för att finna flera områden för vindkraftverk, så att de som i mindre eller större skala önskar investera i vår gemensamma framtid, kan se vilka möjligheter det finns för den utvecklingen. Genom att leta efter bra förutsättningar och få in fler möjliga vindkraftverksområden i översiktsplaneringen så kan man i förebyggande syfte ta reda på om vind blåser på rätt sätt, om etablering stör den biologiska mångfalden och hur man skapar förutsättningar att klara Dalarnas miljömål vad gäller förnyelsebara energikällor.

 

Vi bör i högre grad se över de hänsyn som behöver tas till grundvattnen depåerna. Miljömålen om att begränsa klimatpåverkan genom att t ex förtäta existerande bostadsområden betyder inte att det är effektivt att skapa nya bostadsområden vid varje sjö i kommunen eller bygga så att vårt boende eller våra vägar påverkar miljön mer. Vi skall minska miljöpåverkan!

Det gynnar heller inte glesbygd/landsbygd eftersom landsbygdslivet gynnas av såväl allmänrättsliga hänsyn, allmänhetens rekreation och turistmöjligheter.

 

Av dessa anledningar bör och skall t ex Ljusterns sista grönområde i form av Björknäs Udde säkras som grönområde för att värna om biologisk mångfald (fisklivet i sjön, träd, insekter osv).

Fler områden bör i översiktsplan säkras för att begränsa miljöpåverkan och visa på kommunens vilja till goda biologiska mångfaldhets områden och att människors inverkan på klimatet i framtiden får en möjlighet att minska.

Behov finns i Dalarna att skapa områden för människan men det bör ske i mer förtätat där redan bebyggelse finns för minsta miljöpåverkan och energianvändning.

 

Om kommunen inte är lämplig för vindkraft, dvs om vindarna blåser på fel sätt…. Då bör översiktsplanen veta det och gå före för att privatpersoner och företag skall lockas in på andra förnyelsebara energiområden.

 

Översiktsplanens påverkan på barn enligt barnkonventionen märks inte alls. Vilken betydelse får all planering för barnen nu och i framtiden?

 

Kort sagt: Aktsamhet med bebyggelse och vägar och en faktisk förtätning av dessa med mer utrymme för såväl natur som människa till mer fredade återhämtningsområden.

 

För övrigt gynnas inte den demokratiska processen av att ha samråd om så stora och viktiga samhällsutvecklingsfrågor som en översiktplan 4 juli – 14 augusti! Varken nämnder eller föreningar har speciellt mycket möten under den tiden!

 

Den demokratiska processen som pågått på fler olika områden t ex lokalplanering om SäBo eller mångårigt arbete av Socialnämnden skulle kunna komma fram mer i översiktsplanen.

 

Säter den 14 augusti 2014

 

Efter somrig genomläsning och med ett kortfattat svar från Vänsterpartiet genom

 

Fia Wikström

Kristinegatan 15 B

783 30 SÄTER

Äldreboenden i Säter granskade

Vänsterpartiet
driver kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” Målsättningen med kampanjen är att
göra äldreomsorgen bättre. Därför granskar Vänsterpartiet nu äldreomsorgen i
Sveriges kommuner. Den första granskningen handlar om livskvaliteten på
äldreboenden.

Granskningen av Säter ger följande bild:

På äldreboendena i Säter erbjuds alla äldre möjligheten att komma ut varje dag. Det
är viktigt för livskvaliteten. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant
jämfört med andra kommuner.

På äldreboenden i Säter erbjuds alla äldre tid med personal utifrån sina egna
önskemål . Det är positivt eftersom det är en viktig välbefinnandefråga för
många äldre. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant jämfört med andra
kommuner.

I Säter finns det inga privata äldreboenden. Det är bra att skattepengarna går
till omsorgen om de äldre istället för att hamna i aktieägarnas fickor.
Behovet av äldreomsorg i form av bra hemtjänst och särskilt boende i Säter är
stort nu och  kommer bli större i framtiden när fler av oss blir äldre. Vi vill
att mormor och morfar även i framtiden ska kunna få en värdig äldreomsorg.
Därför vill vi hellre satsa på äldreomsorgen än på att sänka skatterna, säger
Fia Wikström, Vänsterpartiets ordförande och ledamot i Socialnämnden, i Säter.
Vi vill öka antalet anställda inom hemtjänsten och på särskilt boende och vi
vill ha fler platser inom Särskilt boende, så att de som behöver och vill för
att känna sig trygga skall kunna erhålla en plats. Vi nå målet med fler platser
och skapa ett modernt boende och bättre arbetsmiljö för de anställda genom att
bygga ett nytt boende samtidigt som vi utvecklar övriga boenden efter behov.

Mat är viktigt för oss. Vi vill att maten lagas på plats. Personligen är jag tacksam
för den dagverksamhet som finns för de som bor hemma just med tanke på
gemenskapen kring maten.
Säters äldreomsorg har varit duktig på demens men nu behöver vi göra en uppryckning
komptensmässigt igen samtidigt som vi även vill utveckla hemsjukvård.
Vi vill ha statliga satsningar på en stark gemensam sektor för våra gemensamma
behov och en politisk viljeinriktning på riksnivå i form av ekonomiska
satsningar för att underlätta för kommunerna att investera i att bygga nytt och
bygga om.
I många kommuner är det svårt att ha råd med tillräckligt med personal.
Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget i riksdagen en stegvis satsning som
ger en nivåhöjning med 3 miljarder kronor per år så att kommunerna har råd att
anställa i äldreomsorgen, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson för
Vänsterpartiet.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges kommuner och landstings databas kolada.se. Kommunerna har
sedan jämförts sinsemellan. Mer information om granskningen finns på
www.vansterpartiet.se.

Kontakt:
Eva Olofsson 070-314 10 27
Fia Wikström, 0225 – 407 07
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Mer personal istället för mer vinster

 

Under de senaste veckorna har vi
kunnat läsa flera avslöjanden om vanvård i verksamheter som drivs av Carema och
Attendo Care. Samtidigt har det också kommit fram vilka jättelika vinster som
riskkapitalbolagen som driver äldreboenden plockar ut.

 

Vi i Vänsterpartiet tycker inte
att det är speciellt förvånande att dessa företag vill tjäna så mycket pengar
som möjligt och därför tummar på kvalitén i sin verksamhet. Det är uppenbart att
”kostnadseffektivitet” i ett kommersiellt vårdbolag ofta innebär färre personal
med lägre utbildning. I slutändan blir det de gamla som får betala för vinsten
genom fallolyckor, undernäring, dålig hygien och höga dödstal. För att nämna
några exempel på den vanvård som gamla människor utsatts för av privata
vårdbolag.

 

De vinster som riskkapitalbolagen
gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen
skattemedel som svenska folket betalat in i tron att man bidrar till en bättre
välfärd. Möjligheten att göra vinst på äldrevården är mycket god och sektorn
påverkas inte lika mycket av konjunkturnedgångar som andra. Även när det är kris
blir folk gamla och behöver omsorg. Det finns alltid möjlighet att tjäna
pengar.

 

Många av Sveriges kommuner vill
inte få in dessa företag i sin äldreomsorg. Därför har de valt att inte införa
Lagen om Valfrihet (LOV) som gör äldreomsorgen till en marknad. Men nu vill den
borgerliga regeringen tvångsprivatisera äldreomsorgen i de kommunerna. I sin
budgetproposition för 2012 hotar regeringen med nationell lagstiftning om inte
samtliga kommuner inför LOV ”frivilligt” före 2014. I flera år har regeringen
försökt locka kommunerna till att undersöka förutsättningarna för LOV.
11 kommuner i Dalarna har valt
att inte införa LOV trots regeringens påstötningar. Säters kommun bedömde att
det skulle leda till extra kostnader i form av administration utan att erbjuda
våra äldre en högre livskvalité och har tidigare valt bort det. De stora bolagen
har heller inte varit intresserade av de små glesbygdskommunerna.

 

Vänsterpartiet säger nej till
denna tvångslagstiftning. Vi vill istället förbjuda vinst inom äldreomsorg i
Sverige.

 

Även äldre människor har rätt
till ett gott liv och en god omvårdnad. Vänsterpartiet har som enda parti
öronmärkt pengar i vår skuggbudget för att anställa 7500 fler i äldreomsorgen.
Det kostar ungefär tre miljarder per år. Dessutom vill vi öka möjligheterna till
utbildning för redan anställd personal. Med mer personal finns det tid att
lyssna till de äldre och möta deras behov.

 

Vi behöver våra skattepengar för
en stark gemensam sektor och till våra grundläggande behov. Vi vill inte att de
skall gå till privata vinster!

 

Eva Olofsson, äldrepolitisk
talesperson (V)

Fia Wikström, ordförande i Säters
Vänsterparti och socialpolitisk talesperson.

Veckans lokaltidningar

De senaste veckorna har varit fokuserade på ett gemensamt dokument för de fyra partierna och hur S. Fp, Mp och V skall fördela majoritetens platser i nämnderna.

Inte direkt en nyhet men ändå nu släppt i tidningarna:

Södra Dalarna: http://www.dt.se/val2010/article781024.ece?pageNavType=all#comments

Dalademokraten http://www.dalademokraten.se/sida/id/141540/

På Kommunfullmäktige på torsdag avgår det gamla fullmäktige och det nya tillträder med att välja presidium och valberedning.

I december väljs de nya nämnderna för de kommande fyra åren. Valberedningarna i alla partier arbetar för fullt.

Vad intresserar dig?

Välkomna!

Välkommen till Säters partiförenings nya hemsida!

Vi hoppas på att det skall vara en levande hemsida med såväl information om vad Vänsterpartiet står för som med information om vad som händer i Säter och med möjlighet till dialog mellan alla oss som intresserar oss för samhällsfrågor, på riks- eller lokalnivå. Förhoppningsvis underlättar det också för våra möjligheter att ha dialog mellan varandra, parlamentariska företrädare, föreningsaktiva, sympatisörer eller nyfikna.

Alla partier i Säter behöver bli fler aktiva. De som är aktiva behöver i dialog med andra inspiration. Mycket mer behövs för en  levande demokrati och för att vi skall kunna slå vakt om de grundläggande värden som vi tycker är viktiga i ett samhälle.

Du behövs! Kom med! Låt oss såväl bygga nytt som bygga om och förvalta det samhälle vi önskar och som vi ärvt av våra äldre och lånar av våra barn!