Socialnämnden

Info och inlägg om Socialnämnden

Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen -motion i Kommunfullmäktige 19 oktober

 

Motion till Kommunfullmäktige

Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen 

40 timmars arbetsvecka har varit norm i Sverige i nästan 50 år sedan ett beslut i riksdagen i början på 1970-talet. På dessa 50 år har samhället genomgått en stor förändring, vi är idag rikare, mer produktiva och mer stressade. Enligt Folkhälsomyndigheten lider 30 procent av befolkningen, 37 procent av kvinnorna och 24 procent av männen, av ängslan, oro och ångest. (www.folkhalsomyndigheten.se). Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning enligt Försäkringskassan. (www.forsakringskassan.se) År 2014 var 40 procent av alla sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa, en ökning med 48 procent från 2012.

Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att en förkortning av arbetsdagen med 25 procent minskar stress och förbättrar sömnen. Studien har undersökt heltidsanställda inom offentlig sektor, vård, skola och omsorg som under 18 månader minskat sin arbetstid med 25 procent med bibehållen lön. Dessa har jämförts med personer som fortsatt arbeta som vanligt. Resultatet från studien visar att tydligt att de anställda som fått arbetstidsförkortning var mindre stressade, mindre oroliga och sov bättre. (Shiller, H mfl. 2017).

Socialnämnden i Säter önskar minska sjukskrivningstalen hos anställda inom omsorgen. För att förbättra de anställdas villkor, minska psykisk ohälsa och därmed minska sjukskrivningstalen är det dags att ta nästa steg och införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. En arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen kommer inte bara att minska sjukskrivningstalen det kommer också bidra till att det blir lättare att rekrytera personal då arbetsplatsen blir mer attraktivt.

Det har gått 50 år sedan normen för 40 timmars arbetsvecka fastställdes, nu är det dags att ta nästa steg och vi har forskningen på vår sida.

Vänsterpartiet yrkar på: 

– Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser.

– Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.

Vänsterpartiet Säter

För Vänsterpartiets räkning

 

Sten-Olof Eklund                                     Fia Wikström                  Lena Stigsdotter

Äldreboenden i Säter granskade

Vänsterpartiet
driver kampanjen ”Vem ska hjälpa mormor?” Målsättningen med kampanjen är att
göra äldreomsorgen bättre. Därför granskar Vänsterpartiet nu äldreomsorgen i
Sveriges kommuner. Den första granskningen handlar om livskvaliteten på
äldreboenden.

Granskningen av Säter ger följande bild:

På äldreboendena i Säter erbjuds alla äldre möjligheten att komma ut varje dag. Det
är viktigt för livskvaliteten. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant
jämfört med andra kommuner.

På äldreboenden i Säter erbjuds alla äldre tid med personal utifrån sina egna
önskemål . Det är positivt eftersom det är en viktig välbefinnandefråga för
många äldre. Resultatet innebär att kommunen ligger i framkant jämfört med andra
kommuner.

I Säter finns det inga privata äldreboenden. Det är bra att skattepengarna går
till omsorgen om de äldre istället för att hamna i aktieägarnas fickor.
Behovet av äldreomsorg i form av bra hemtjänst och särskilt boende i Säter är
stort nu och  kommer bli större i framtiden när fler av oss blir äldre. Vi vill
att mormor och morfar även i framtiden ska kunna få en värdig äldreomsorg.
Därför vill vi hellre satsa på äldreomsorgen än på att sänka skatterna, säger
Fia Wikström, Vänsterpartiets ordförande och ledamot i Socialnämnden, i Säter.
Vi vill öka antalet anställda inom hemtjänsten och på särskilt boende och vi
vill ha fler platser inom Särskilt boende, så att de som behöver och vill för
att känna sig trygga skall kunna erhålla en plats. Vi nå målet med fler platser
och skapa ett modernt boende och bättre arbetsmiljö för de anställda genom att
bygga ett nytt boende samtidigt som vi utvecklar övriga boenden efter behov.

Mat är viktigt för oss. Vi vill att maten lagas på plats. Personligen är jag tacksam
för den dagverksamhet som finns för de som bor hemma just med tanke på
gemenskapen kring maten.
Säters äldreomsorg har varit duktig på demens men nu behöver vi göra en uppryckning
komptensmässigt igen samtidigt som vi även vill utveckla hemsjukvård.
Vi vill ha statliga satsningar på en stark gemensam sektor för våra gemensamma
behov och en politisk viljeinriktning på riksnivå i form av ekonomiska
satsningar för att underlätta för kommunerna att investera i att bygga nytt och
bygga om.
I många kommuner är det svårt att ha råd med tillräckligt med personal.
Vänsterpartiet föreslår i sin skuggbudget i riksdagen en stegvis satsning som
ger en nivåhöjning med 3 miljarder kronor per år så att kommunerna har råd att
anställa i äldreomsorgen, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson för
Vänsterpartiet.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges kommuner och landstings databas kolada.se. Kommunerna har
sedan jämförts sinsemellan. Mer information om granskningen finns på
www.vansterpartiet.se.

Kontakt:
Eva Olofsson 070-314 10 27
Fia Wikström, 0225 – 407 07
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Mer personal istället för mer vinster

 

Under de senaste veckorna har vi
kunnat läsa flera avslöjanden om vanvård i verksamheter som drivs av Carema och
Attendo Care. Samtidigt har det också kommit fram vilka jättelika vinster som
riskkapitalbolagen som driver äldreboenden plockar ut.

 

Vi i Vänsterpartiet tycker inte
att det är speciellt förvånande att dessa företag vill tjäna så mycket pengar
som möjligt och därför tummar på kvalitén i sin verksamhet. Det är uppenbart att
”kostnadseffektivitet” i ett kommersiellt vårdbolag ofta innebär färre personal
med lägre utbildning. I slutändan blir det de gamla som får betala för vinsten
genom fallolyckor, undernäring, dålig hygien och höga dödstal. För att nämna
några exempel på den vanvård som gamla människor utsatts för av privata
vårdbolag.

 

De vinster som riskkapitalbolagen
gör varje år kommer inte ur tomma intet. Pengarna är till största delen
skattemedel som svenska folket betalat in i tron att man bidrar till en bättre
välfärd. Möjligheten att göra vinst på äldrevården är mycket god och sektorn
påverkas inte lika mycket av konjunkturnedgångar som andra. Även när det är kris
blir folk gamla och behöver omsorg. Det finns alltid möjlighet att tjäna
pengar.

 

Många av Sveriges kommuner vill
inte få in dessa företag i sin äldreomsorg. Därför har de valt att inte införa
Lagen om Valfrihet (LOV) som gör äldreomsorgen till en marknad. Men nu vill den
borgerliga regeringen tvångsprivatisera äldreomsorgen i de kommunerna. I sin
budgetproposition för 2012 hotar regeringen med nationell lagstiftning om inte
samtliga kommuner inför LOV ”frivilligt” före 2014. I flera år har regeringen
försökt locka kommunerna till att undersöka förutsättningarna för LOV.
11 kommuner i Dalarna har valt
att inte införa LOV trots regeringens påstötningar. Säters kommun bedömde att
det skulle leda till extra kostnader i form av administration utan att erbjuda
våra äldre en högre livskvalité och har tidigare valt bort det. De stora bolagen
har heller inte varit intresserade av de små glesbygdskommunerna.

 

Vänsterpartiet säger nej till
denna tvångslagstiftning. Vi vill istället förbjuda vinst inom äldreomsorg i
Sverige.

 

Även äldre människor har rätt
till ett gott liv och en god omvårdnad. Vänsterpartiet har som enda parti
öronmärkt pengar i vår skuggbudget för att anställa 7500 fler i äldreomsorgen.
Det kostar ungefär tre miljarder per år. Dessutom vill vi öka möjligheterna till
utbildning för redan anställd personal. Med mer personal finns det tid att
lyssna till de äldre och möta deras behov.

 

Vi behöver våra skattepengar för
en stark gemensam sektor och till våra grundläggande behov. Vi vill inte att de
skall gå till privata vinster!

 

Eva Olofsson, äldrepolitisk
talesperson (V)

Fia Wikström, ordförande i Säters
Vänsterparti och socialpolitisk talesperson.