Studier och organisation

Ta kontakt med din partiförening eller Kvarnby Folkhögskola om du är intresserad av studier!

Finns det inte en studiecirkel så skapar vi en eller en föreläsning!

mvkh

Säters Partiförening

 

På utbildningar samlas olika konstellationer och informerar om aktualiteter.

Förr fanns kommun och landstingsdagar. Nu ersatta av Vänsterdagarna som är en porlande gryta av kulturarrangemang och föreläsningar. Under tiden mellan Vänsterdagarna finns olika arrangemang i riket, distriktet eller din partiförening! Berätta vad du vill att vi skall bilda oss i!

 

VÄNSTERSKOLAN

 

Studieverksamheten inom Vänsterpartiet utvecklas ständigt.

Det finns utbildning för nya medlemmar, för parlamentariker och Partiskolan! Allmänt hållna och inom specifika intresseområden!

Sedan 2012 har enheterna för organisation, politikutveckling och kommunikation samt Vänsterpartiets kvinnonätverk tagit fram och uppdaterat relevanta studier för Vänsterpartiets medlemmar inom områdena politik, organisation, kommunikation och internfeminism. Vårt fokus är att kontinuerligt nå så många medlemmar som möjligt och vi satsar därför på att göra studierna så lättillgängliga som möjligt. Vi har därför resonerat oss fram till en modell som vi kallar ”Vänsterskolan”, som består av ett antal kortare kurser – legobitar – som kan sättas ihop till längre heldags- halvdags- eller kvällskurser.

 

Den här legobitsmodellen skapar ett utrymme för medlemmarna ute i landet att själva välja fokus efter behov och önskemål, samtidigt som partiet centralt behåller kontrollen över innehållet i studierna. Vi har dock från partiet centralt valt att sätta ihop två heldagskurser av legobitarna som vi tror behövs extra mycket – ”Vänsterpartiets översiktskurs” samt ”Styrelseskolan”. Båda dess utbildningar beskrivs nedan.

 

Vänsterskolans legobitar arbetas fram av tjänstemän på det centrala partikansliet. Ansvariga på enheterna tar fram och utformar kurserna. Varje kurs tas fram i samråd med en ”huvudkursledare”, en politiker eller tjänsteman med expertis inom området.

 

Tillgängligheten till kurserna ute i landet löser vi med att sätta ihop sk ”kurslag” med ca fem personer i varje (utom ”Vänsterpartiets översiktskurs” som hålls av PS-ledamöter och ”Styrelseskolan” som har organisationsenhetens tjänstemän som huvudansvariga). Varje kurslag får ansvar för att hålla i kurserna inom sitt ämnesområde. Kurslagens medlemmar ska på begäran kunna besöka distrikt och partiföreningar och hålla kurserna. För att nå så många medlemmar som möjligt så gör vi kurserna i medlemsmenyn korta och lätta att hålla. Varje kurs får en PowerPoint-presentation utifrån vilken kursen kan hållas. PowerPoint-presentationen som produceras plus ett pratmanus med stolpar är det huvudsakliga kursmaterialet. Kurserna ska vara 1-2 timmar långa.

 

I kurslagen ingår utöver huvudkursledarna personer med relevant kompetens från olika håll i partiet: partistyrelseledamöter, riksdagsledamöter, styrelseledamöter i partiföreningar och distrikt, vanliga medlemmar med specialkompetens etc. Huvudkursledarna utbildar – vid behov med stöd av kursansvariga tjänstemän – de övriga lagmedlemmarna i att hålla kursen. Märker vi att vissa kurser blir så populära att kurslaget får svårt att hinna med så utbildar vi fler kursledare inom just det laget.

 

Utöver kurslagen så är det meningen att personer i partiföreningarna som är duktiga på att tala ska kunna hålla kurserna relativt enkelt genom att läsa på pratmanuset, prata med huvudkursledaren etc. Vi kommer även att filma föredragen så att man kan lära sig kurserna den vägen. Detta för att tillgängligheten till kurserna ska bli så stor som möjligt.

 

Kurserna kommer att marknadsföras sammanhållet som ”Vänsterskolan” i de tillgängliga interna kommunikationskanalerna. Mycket viktiga i den här processen kommer också distriktens studieansvariga att vara. Det är de som kommer att vara länken mellan partiet centralt och distrikten i fråga om studier och det är de som har ansvar för att kurserna blir av. Därför är det av största vikt att alla distrikt har en studieansvarig. Själva bokningen av kurserna kommer att ske genom att partiföreningar och distrikt kontaktar det centrala partikansliets organisationsenhet som administrerar Vänsterskolan. Kurserna är såklart gratis men reskostnader och eventuella boendekostnader för kursledarna betalas av partiföreningen eller distriktet.

 

Vänsterskolan är en ohierarkisk studiemodell som bygger på tron att alla har nytta av samma kunskap, bara lite olika nytta. Dock är satsningen främst riktad till det stora flertalet medlemmar med mer begränsade kunskaper.

 

Det här är kurslagen vi kommer att sätta ihop och dom ”legobitar” som vi i Vänsterskolans första skede kommer att producera:

 

EKONOMIKURSLAGET

 

Ekonomiskolan. En kurs om Vänsterpartiets ekonomiska politik. Hur skapar vi både jobb och en rättvis fördelning?

Kursansvarig enhet: Politikutvecklingsenheten

Huvudkursledare:

 

KLIMATKURSLAGET

 

Klimatskolan. Vilka är de största klimathoten och vad har Vänsterpartiet för svar? Hur hänger den globala ojämlikheten och klimathotet ihop? Hur kopplar vi den ekologiska politiken till den ekonomiska?

Kursansvarig enhet: Politikutvecklingsenheten

Huvudkursledare:

 

ORGANISATIONSKURSLAGET

 

Partiskolan. Vänsterpartiets historia, organisation, stadgar och partiprogram.

Kursansvarig enhet: Organisationsenheten

Huvudkursledare:

 

Politikerskolan. En kurs om hur arbetet i fullmäktige och riksdag fungerar och hur man skapar politik.

Kursansvarig enhet: Organisationsenheten

Huvudkursledare:

 

KOMMUNIKATIONSKURSLAGET

 

Medieskolan. Hur fungerar massmedia? Vad ska man tänka på i kontakten med journalister? Hur skapar vi nyheter?

Kursansvarig enhet: Kommunikationsenheten

Huvudkursledare:

 

Aktivistskolan. En kurs i kampanjande och aktivism. Hur gör vi för att höras? Vilka kampanjmetoder fungerar? Hur kan vi använda sociala medier?

Kursansvarig enhet: Kommunikationsenheten

Huvudkursledare:

 

Debattartikelskolan. Hur skriver vi en slagkraftig text som blir både antagen och läst?

Kursansvarig enhet: Kommunikationsenheten

Huvudkursledare:

 

Retorikskolan. Hur talar och skriver vi för att övertyga våra målgrupper? Vi går igenom hur vi argumenterar för våra ståndpunkter i ett antal centrala politiska frågor.

Kursansvarig enhet: Kommunikationsenheten

Huvudkursledare:

 

 

FEMINISMKURSLAGET

 

Feministskolan. Vilka är Vänsterpartiets viktigaste feministiska frågor och hur hänger de ihop med andra politiska områden?

Kursansvarig enhet: Vänsterpartiets kvinnonätverk

Huvudkursledare:

 

Internfeminismskolan. Vad kan vi göra för att få fler kvinnor i talarstolar, på fullmäktigeposter och på ordförandeposter i Vänsterpartiet?

Kursansvarig enhet: Vänsterpartiets kvinnonätverk

Huvudkursledare:

 

Retorik för kvinnor. Hur gör vi kvinnor för att göra våra röster hörda i olika sammanhang? OBS! Endast kvinnliga deltagare.

Kursansvarig enhet: Vänsterpartiets kvinnonätverk

Huvudkursledare:

 

Feministiskt självförsvar. Självförtroende och rädsla är två sidor av samma mynt. Passar alla åldrar. OBS! Endast kvinnliga deltagare.

Kursansvarig enhet: Vänsterpartiets kvinnonätverk

Huvudkursledare:

 

 

VÄNSTERPARTIETS ÖVERSIKTSKURS

Vänsterpartiets översiktskurs är en heldagskurs som spänner över politik, organisation och kommunikation. Vänsterpartiets översiktskurs vänder sig till en bred skara medlemmar, både nya och gamla, och funkar bra som exempelvis introduktionskurs. Konkret består kursen av legobitarna Politisk översiktskurs (som sätts ihop speciellt för den här heldagskursen), Partiskolan samt Aktivistskolan. Kursledare är partistyrelsens ledamöter. Eftersom det är en heldagskurs så kanske man håller den i lag, flera partistyrelseledamöter tillsammans. Att låta partistyrelsen utgöra ett kurslag svarar också väl mot uttalade ambitioner att göra PS mer synligt och aktivt i partiet.

 

STYRELSESKOLAN

Styrelseutbildningar är något som Vänsterskolan kommer att lägga särskild vikt vid. Det ska vara obligatoriskt för varje distrikt att varje år ordna en styrelseutbildning vid ett tillfälle för alla nyvalda och omvalda styrelser i distrikt och partiföreningar. Därför tar vi fram Styrelseskolan som är en heldagskurs.

 

Styrelseskolan skiljer sig från Vänsterskolans övriga utbildningar i så måtto att den ska kunna anpassas efter distriktens enskilda behov och föregås av en diskussion mellan distrikten och deras centrala distriktsfaddrar på partikansliet. En del styrelser kanske behöver mycket prat om konflikthantering, andra styrelser kanske behöver fler politiska argumentationsövningar.

 

Förutom flexibiliteten i innehållet så skiljer sig också Styrelseskolan från Vänsterskolans övriga kurser på det sätt att den är mer processinriktad, dvs lämnar mer utrymme för deltagarnas egna diskussioner och reflektioner. Det är självklart också möjligt att bjuda in olika experter att hålla delmoment i Styrelseskolan, exempelvis politiskt sakkunniga på olika områden.

 

Styrelseskolan kommer att organiseras av organisationsenheten och kursledare kommer att väljas utifrån utbildningen, som kommer att kunna ha olika innehåll olika år. En del av delmomenten i Styrelseskolan kommer att kunna hämtas bland Vänsterskolans medlemskurser, andra måste sättas ihop speciellt för Styrelseskolan.

 

Styrelseskolan kommer att kunna innehålla bland annat detta:

Aktuell politik (argumentation och fakta kring våra just nu viktigaste frågor)

Funktionsstudier (vad gör en kassör? varför har vi en valberedning? Mötesteknik etc)

Ledarskap (hur får man en partiförening att fungera som grupp? hur löser man konflikter? etc)

Medlemsvård (hur tar vi emot nya medlemmar? vilka studier erbjuder vi? hur internkommunicerar vi? etc)

Internfeminism (hur kan vi arbeta för att få fram fler kvinnor på ledande positioner? etc)

Kommunikation (mediearbete, kampanjande etc)

IT (hemsidan, medlemsregistret etc)

 

VÄNSTERSKOLANS KURSMALL

När vi sätter ihop Vänsterskolans kurser bör vi tänka på detta:

 

Kursens grundinnehåll:

 1. Hur      är det idag?
 2. Hur      vill Vänsterpartiet att det ska vara istället?
 3. Vad      är Vänsterpartiet förslag för att nå dit?

(dessa tre punkter gäller särskilt politikkurserna)

 

Kursens form:

1. En del av kurstiden bör upptas av interaktiva moment som exempelvis gruppdiskussioner, uppgifter eller dialog mellan kursledaren och deltagarna.

 

Talmanusets form:

1. Stolpar med nyckelformuleringar, men inte löpande text, eftersom vi då riskerar att kursledaren blir alltför manusbunden. Mer komplicerade resonemang måste naturligtvis skrivas ut, men det ska helst framgå att texten inte är till för att läsas högt.

2. Använd ett enkelt och bildrikt språk.

3. Utgå i möjligaste mån från konkreta exempel i deltagarnas närhet.

4. Ge tips på fördjupningsstudier i form av exempelvis böcker, artiklar eller hemsidor.

 

PowerPoint-manusets utformning:
1. Rubriken max 20 tecken
2. Max 3-4 punkter per sida
3. Max 60-80 tecken per sida
4. Ge förslag till bilder och diagram

 

TIDSPLAN FÖR VÄNSTERSKOLAN

 

Maj  – Huvudkursledare för de olika kurserna utses, kurslagen sätts ihop, kursernas form och innehåll bestäms och kurserna börjar skrivas

 

1-2 juni  – Vänsterskolan kommuniceras till Partistyrelsen

 

3 juni  – Information går ut till distrikten och partiföreningarna om att Vänsterskolan håller på att arbetas fram.

 

15 juni –  Kursernas skelett färdiga (rubriker, struktur, grundläggande innehåll, utkast till talarmanus). Gemensam översyn så att Vänsterskolans kurser håller ihop i innehåll, längd, svårighetsgrad etc.

 

31 aug  – Kursernas innehåll helt färdigt. Avstämning med huvudkursledarna och partikansliets enheter så att innehållet kvalitetssäkras.

 

September – Kurserna formges (PowerPoint) och putsas på. Föredragsfilmer produceras.

 

1 okt –  Kurserna helt färdiga. Presenteras på en konferens med distriktens studieansvariga lördagen den 6 oktober. Kurslagen utbildas. Information går ut till distrikten om att man nu kan beställa Vänsterskolans kurser från den 1 november.

 

28 okt – en utbildningsdag ordnas för Partistyrelsen för att de ska lära sig hålla Vänsterpartiets översiktskurs.

 

1 november – Vänsterskolan drar igång med sina första kurser.

 

ÖVRIGA STUDIER

Det kommer kanske i framtiden att behövas även andra former av studier i Vänsterpartiet utöver Vänsterskolan, särskilt vad gäller högre studier och mer fördjupande studiematerial.

Vad gäller utbildningar för funktionärer, ombudsmän och politiska sekreterare så tror vi mer på centrala träffar än att försöka ordna studier på lokal nivå, eftersom deras behov är så speciella och eftersom de är så få på varje ort. Årliga utbildningsdagar i exempelvis Stockholm tror vi är ett bättre alternativ.

Det finns även andra former av pågående studier i partiet. Det handlar främst om studiecirklar som bedrivs i egen regi i föreningar med hjälp av centralt framtaget material. I nuläget finns följande studiematerial:

– Kvarnbys distanskurs för nya medlemmar som består av fyra studiebrev; Introduktion, Partiets historia, Partiprogrammet och ”Goda exempel”.

– Nya feministiska studiematerialet ”Därför är vi feminister”. Studiehandledning på kvinnopolitiska programmet.

– Studiehandledning till partiprogrammet.

– Studiehandledning till partiets ekonomiska politik

– Studiehandledning till kulturkompassen (partiets kulturpolitiska material)

– Ett flertal studiehandledningar till Socialistisk Debatts olika nummer, med tema allt från feministiska strategier till organisationsarbete och finanskrisen.

– Ett flertal allmänpolitiska studiehandledningar från ABF.

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer till Studier och organisation

 • Jag trivs med det goda samtalet i studiecirkel form och mer praktiskt arbete än så kommer jag inte mig för med.
  Därför erbjuder jag mig att vara cirkelledare om intresse hos
  Säterborna finns för någon av följande cirklar:

  Insats för fred, material av Svenska Freds – och skiljedomsföreningen
  En hjälpande hand, material av ABF.
  Klimatsmarta Hushåll i Säter, material av er, mig och Borlänge mfl andra liknande cirklar.
  Gärna något med el och Johan Ehrenberg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *