Majoritetens samarbetsdokument

 

 Politisk plattform 2010 – 2014

 

Gemensam politik

S, FP, V, MP

2010-2014

 

Kommunfullmäktige

 • Alla kommunala verksamheter skall förstå och arbeta efter barnkonventionen.

 

Kommunstyrelsen.

 • Utveckla översiktsplanen med fördjupningar inom varje kommundel vad gäller boende, bebyggelseutveckling och servicearbeten.

 

Demokrati

 

 • Hitta digitala forum som ger ökad möjlighet till information och dialog.
 • Skapa forum för dialog med ungdomar med syfte att öka ungas inflytande.

 

Integration

 

 • Konkreta samverkan mellan Säters kommun, övriga myndigheter, näringsliv och föreningsliv.
 • Arbeta för en närmare koppling mellan integration och näringslivet.
 • Bli bättre på att informera om  integration och kulturer.

 

Trygghet och Säkerhet

 

 • I kommunens förvaltningar ta fram policys beträffande mobbning och hatbrott.
 • Stärka det brottsförebyggande arbetet.

◦     Införa 24-timmarsregeln som innebär att klotter skall anmälas och tas bort inom
24 timmar.

◦     Att förbättra säkerhet och öka tryggheten genom utökad satsning på brottsförebyggande arbete. Detta genom samverkansavtal mellan olika aktörer.

 

 

Arbete & Företagande

 

 • Fortsätta satsa på små- och medelstora företag.
 • Fortsätta satsa på de gröna näringarna.
 • Marknadsföra och utveckla lediga handels- och industriområden.
 • Satsa på samarbeten i länet för att utveckla turist och besöksnäringen.
 • Fortsätta att arbeta för handeln i centrum och områden för sällanköpsvaror.
 • Arbeta för att skapa ett arbetsmarknadscentrum i kommunen för de som står utanför arbetsmarknaden.
 • Verka för ett servicekontor där olika samhällsfunktioner samarbetar.
 • Ambition att utreda nya alternativa driftsformer vid nya tillkommande verksamheter/behov.

 

Kommunen som arbetsgivare

 • Fortsätta minskningen av deltidstjänster, det långsiktiga målet är att alla ofrivilliga deltider skall bort. Detta får inte ske genom att skapa fler delade turer.
 • Arbeta strategiskt med att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare.
 • Öka och utveckla våra insatser för friskvård till kommunens personal.

 

Kollektivtrafik

 • Ett utökande av kollektivtrafiken med både antal bussturer och hållplatser.
 • Förbättra kollektivtrafiken för nya och gamla pendlare med resecentrum i Säter och snabb-buss och tågstopp i Gustafs.
 • Arbeta för att inrätta direktbuss till Borlänge och Falun för arbetspendlare och studenter.

 

Boende

 • Klara direktiv om att boende för alla åldersgrupper och familjetyper utvecklas.
 • Värna om vårt rika föreningsliv.
 • Utveckla Säterdalen
 • Utveckla lekplatsen i Säterdalen.
 • Kommunens verksamhet skall planeras och organiseras utifrån kommuninnevånarnas behov. Den kommunala verksamheten skall hålla så hög kvalitet så att det blir medborgarnas förstahands val.

 

Kost

 

 • Förbättra skolmaten och i mån av möjlighet prioritera lokalproducerad och ekologisk mat.

Ekonomi

 • Ha balans mellan ekonomisk hushållning och investeringar.
 • Inte höja kommunalskatten.
 • Fortsätta och utveckla Säters kommun och samtidigt ha ordning och reda i kommunens finanser

 

Miljö & Byggnadsnämnden

 • Ha en god planberedskap (detaljplaner).

◦     Skapa områden för attraktiva tomter, flerfamiljshus, industriområden etc i alla kommundelar.

 • Fortsätta arbeta etappinriktat efter framtaget gestaltningsprogram för innerstaden.
 • Arbeta för att skydda kulturhistoriska värden i Bispberg och ge möjligheter för byn att utvecklas.
 • Arbeta för att bygga ut/underhålla gång & cykelvägar/stråk.

 

BUN

 

 • Fortsätta att höja kvalitén och öka lärandet

◦     En fortsatt kompetenshöjning av lärare.

◦     En skola där lärarna är behöriga.

◦     En utvecklande skola som satsar på framtidens behov, t ex utvecklad pedagogik och it-stöd.

◦     I mån av ekonomi återställa lärartätheten.

 • Utveckla kulturskolans arbete i grundskolan och Dahlandergymnasiet.

 

 • Koppla skola-näringsliv-arbetscentrum på ett tydligare sätt.

◦     Arbeta med entreprenörskap i skolan.

◦     Arbeta för att införa lärlingsutbildning

 • Arbeta för ett vårdcollege på Dahlandergymnasiet.
 • Arbeta för att värna och utveckla Dahlandergymnasiet.

 

 • En barnomsorgsplats i tid när den behövs.

◦     Utöka barnomsorgsplatser i första hand Gustafs och Säter.

 • En barnomsorg i ändamålsenliga lokaler.

 

 • En trygg skola där alla blir sedda med noll – tolerans mot kränkningar.
 • Arbeta med ett genusperspektiv i skolan.
 • En avgiftsfri skola där alla har samma möjligheter.
 • Vidareutveckla skolans värdegrund.
 • Fortsätta utveckla ungdomsfrågorna i kommunen

 

SOC

 • Erbjuda olika typer av boende och omsorg för äldre och utveckla flera olika sorts stöd och insatser utifrån den brukarens behov och önskemål

– I första hand utveckla seniorboende i Gustafs och Säter.

– Införa en parboendegaranti för äldre par (om de så önskar).

– Öka de äldres valmöjligheter utan krångliga biståndsbeslut.

 • Fortsätta planeringen av ett nytt särskilt boende utifrån moderna krav.
 • Trygghet i Säbo med platser avvägda efter olika behov såväl utifrån demens som behov av kvalificerat tryggt boende.

–         Arbeta för att de som behöver en omsorgsplats också så ska få.

–         Tillskapa minst 12 nya ändamålsenliga särskilt boendeplatser under mandatperioden.

 • All mat ska lagas lokalt på varje särskilt boende i kommunen.
 • Fortsätta att utveckla Kvinno- och tjej jouren i samverkan med övriga kommuner
 • Fortsätta att utveckla stöd och insatser vad gäller olika typer av daglig sysselsättning och arbeta utifrån brukaren/den funktionshindrades behov av socialt umgänge, återhämtning eller meningsfullt arbete.
 • Utveckla samarbetsformerna mellan kommun, landsting och övriga samhällsaktörer, såväl inom äldreomsorg, för psykiskt funktionshindrade som för de som är i behov av försörjningsstöd.
 • Fortsätta att utveckla IFO:s lokala öppenvårdsinsatser för såväl ungdomar som för vuxna i samverkan med andra aktörer.

 

Fastighetsbolaget/Säterbostäder

 • Utveckla en modern allmännytta med attraktiva boenden för alla familjetyper och hushåll.
 • Bra boenden med hög standard, god service och trygghet i attraktiva naturnära miljöer.
 • En satsning på ökad tillgänglighet och högre standard i de äldre fastigheterna inom Säterbostäders hyreshusbestånd.
 • En fortsatt satsning på seniorboende i alla kommundelar.
 • En ökad satsning på gemensamhetslokaler och utemiljöer som stimulerar till samkväm och aktiviteter i anslutning kommunens bostäder.
 • Boende i kommunen ska ha sunda lägenheter och tillgång till kolonilotter för egen odling.
 • Utveckla attraktiva boenden även för ungdomar.

 

Kulturnämnden

 • Att Säterdalen fortsätter att utvecklas och att stora evenemang som t.ex. Nostalgidagarna och Säterstampen ges möjlighet att utvecklas och leva vidare.
 • Stimulera föreningar inom kultur som har aktiviteter.
 • Ha kvar och färdigställa biografmuseets utbyggnad till ett komplett museum för ”den rörliga bildens historia”. Utöka samarbetet med andra intressenter.T.ex. Mentalvårdsmuseét och Framtidsmuseét.
 • Verka för ett rikt kulturliv som är tillgängligt för alla. Särskilt vill vi prioritera barn och ungdomars behov.
 • Utreda förvaltningen av Hembygdsgården, Åsgårdarna, Säterdalen och Kulturcentrum.
 • Utveckla folkbiblioteken mot att fungera som naturliga mötesplatser och som nav i kommunens kulturliv.

 

MILJÖ

 • Sträva efter att Säter blir en ekokommun där vi skall arbeta för ett hållbart samhälle.

–         Minska spridning och användning av material som hämtas från berggrunden.

–         Minska belastningen på naturen genom vad vi producerar, t ex källsortering.

–         Inte använda mer från naturen än vad naturen hinner återskapa

–         Skapa ett samhälle där människan mår bra, genom trygghet, avkoppling osv.

 • Förankra Sveriges och Dalarnas miljömål lokalt.
 • Vi vill att ett miljötänkande genomsyrar kommunen genom att ett miljöledningssystem införs så energi- och miljöfrågor behandlas systematisk och lika i alla förvaltningar. Här vill vi bland annat satsa på förnybart fordonsbränsle, utveckla produktion av biogas.
 • Att i alla verksamheter stå för ett ekologiskt tänkande. Kontrollera detta genom miljöplaner och redovisning av utförda miljöåtgärder.
 • Verka för att Säter ställer om till förnyelsebara energikällor.
 • Verka för att tydliga miljökrav ställs vid alla inköp, upphandlingar, produktioner och ombyggnationer.
 • Fortsätta arbetet med att ställa om bilparken med det långsiktiga målet att bara använda fossilfria bränslen.
 • Ambition att hitta former för att öka användandet av lokalproducerade produkter och tjänster.

2 kommentarer till Majoritetens samarbetsdokument

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *