Säters valmanifest 2014

Vår välfärd är inte till salu

Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett

land där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket

av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. Resultatet är en allt mer otrygg

arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade

klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ

som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens

Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar

för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut

vinst. Vi vill i stället satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på.

En trygg välfärd

Våra resurser skall gå till mer personal och högre kvalitet.

Alla skall ha rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg.

Ett starkt Vänsterparti är en garant för ändrad politik i en rödgrön regering och ger en budget som satsar på en gemensam välfärd och riktiga arbeten. Med satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställnings kan 30 000 arbeten skapas .

Vänsterpartiet är riksdagens feministiska parti. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka samhäl­let och sina egna liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga.

Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är rika, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. Vänsterpartiet står för det politiska alternativ som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället. Detta är en kamp för konkreta förbättringar av människors livssituation.

Inga vinster i välfärden

Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Resurserna ska istället gå till mer personal och bättre kvalitet. De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får söka sig någon annanstans. Välfärden ska styras av omtanke och med kompetens om oss som använder den.

 Rätt till heltid – möjlighet till deltid.

Fasta arbeten med lön att leva på är en jämlikhet och frihetsfråga.

Alla skall ha samma möjlighet till att kunna påverka sina egna liv. För högre livskvalité vill vi därför på sikt införa arbetstidsförkortning i form av sex timmars arbetsdag.

SÄBO och hemtjänst

Säter behöver fler platser för särskilt boende för äldre.

Vi vill ha högre kvalité, en värdig omsorg och bättre arbetsmiljö

Vi vill ha fler undersköterskor.

Vi vill utöka tiden för insatserna och ge brukarna ökat inflytande genom egna timmar att bestämma vilken insats som skall ske.

En skola för alla

Alla skall ha rätt att gå i en bra och trygg skola och ha möjlighet till stöd utifrån behov.

Bostäder

Fler bostäder i form av lägenheter för ALLA typer av hushåll behövs i hela kommunen.

Ekologiskt hållbar samhällsutveckling

Fortsätta och driva på att kommunen använder mer förnyelsebar energi och underlättar för medborgarna att göra det.

Värna biologisk mångfald genom ett långsiktigt och hållbart miljöarbete, i bl a skogsbruk.

Bättre kvalité på mat genom att öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel.

Kultur

Tillgänglighet skall finnas på tre nivåer genom att vi skall ha tillgång till professionell kultur och kunna utöva den, oavhängigt om du har ett funktionshinder eller inte. Värna och utveckla biblioteken som en kulturell mötesplats där tankar kan utbytas.

På sikt bör Kulturskolan bli avgiftsfri.

Verka för ett Kulturcentrum för alla åldrar där utövare och föreningsliv kan stödja och stärka varandra.

En god landsbygdsutveckling

Slå vakt om och öka samhällsservice.

Stärka Säterdalen som ett folkets park och ett hållbart rekreationsområde.

Verka för att Banverket investerar i dubbelspår för järnvägen. En pålitlig tågtrafik kräver en samhällsnyttig och sammahållen järnväg där tillgänglighet och låga priser prioriteras före privatisering och vinstjakt. Detta är en förutsättning för såväl företag som privatpersoner att kunna verka i Säter och Dalarna.

Undersöka möjligheterna till fri kollektivtrafik i kommunen och utöka antalet bussturer.

Rösta för en välfärd att lita på

Med Vänsterpartiets politik finns lösningarna som garanterar en välfärd utan vinst­intresse men med en kvalitet som det går att lita på. Vi har också förslagen som innebär att vi kan bygga nya hyresrätter där vanligt folk har råd att bo, vi kan skapa trygga jobb och utbildningsvägar för landets unga, vi kan bygga en järnväg med tåg som kommer i tid och vi kan rusta en skola med resurser för att ge alla elever lika goda förutsättningar.

Kommunrepresentanter och deras viktigaste fråga

1    Göran Johansson, egen företagare, Säter.                 Bostadsplanering och skolfrågor.

2    Fia Wikström, socionom, Säter.                                   Ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Vård och     omsorg.

3    Sten-Olof Eklund, medborgare, Säter.                        Arbetsrätt och bostadspolitik.

4   Lena Stigsdotter, kulturgeograf, Säter.                       En hållbar framtid och miljöfrågor.

5   Ulf Ek, arbetare, Stora Skedvi.                                         Arbetsmiljö och välfärdsfrågor.

6   Katrine Lundqvist, butiksmedarbetare, Arkhyttan. Glesbygdsfrågor.

7   Mathias Persson, snickare, Arkhyttan.                        Miljö- och demokratifrågor.

8   Kickan Fält, folkpensionär, Säter.                                  Kultur- och välfärdsfrågor

Rösta för en välfärd att lita på

Med Vänsterpartiets politik finns lösningarna som garanterar en välfärd utan vinst­intresse men med en kvalitet som det går att lita på. Vi har också förslagen som innebär att vi kan bygga nya hyresrätter där vanligt folk har råd att bo, vi kan skapa trygga jobb och utbildningsvägar för landets unga, vi kan bygga en järnväg med tåg som kommer i tid och vi kan rusta en skola med resurser för att ge alla elever lika goda förutsättningar.

Vi vill att du skall vara med och förvalta och utveckla Säter till en kommun präglad av trygghet, gemensamt ansvar och hållbar utveckling. För det krävs stark demokrati och politiskt ansvarstagande med gemensamma investeringar, dvs en vänsterorienterad majoritet i kommun och regering.

Vi vill att du ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av trygghet, gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens frihet.

I valet 2014 tar vi det första steget: Byt regering – byt politik! Tillsammans!

Vill du veta mera? Kontakta oss genom [email protected]

2010 års manifest

Håll ihop med (V)änstern i Säter !

Framtidens arbete – framtidens välfärd ur lokalt perspektiv

 • Rätt till heltid, fast arbete och god arbetsmiljö inom Säters kommun.
 •  Goda kommunikationer i alla kommundelar och bra pendlingsmöjligheter.
 • Utveckla Säters goda småföretagarklimat och stödja de som önskar flytta hit.
 • Bygg nytt – bygg om, gynna ett gott boende för alla i alla åldrar.

  Välfärd

 •  Värna samhällsservice, t ex genom god barnomsorg, utbildning för framtiden där skolan tar tillvara på allas möjlighet till utveckling, vård och en väl utbyggd äldreomsorg som möter olika behov i alla kommundelar.
 •  Värna ett effektivt användande av kommunens gemensamma resurser vad gäller skola, barnomsorg och äldreboende och att kommunen kan ta ansvar för en god kvalité och långsiktigt tänkande.
 • Utbildning för framtiden där skolan tar tillvara allas möjlighet till utveckling.
 •  Servicekontor för samverkan och för att bevara statlig, kommunal och privat service på landsbygden.
 •  Värna en kultur som är tillgänglig för alla.
 •  Värna att kommunens insatser utgår från människans behov och inte utifrån vinstkriterier och med långsiktiga och hållbara lösningar.
 • Vår gemensamma sektor inklusive kommun och landsting har blivit allt mindre av Sveriges gemensamma budget. Av den har psykiskt funktionshindrade fått en allt mindre del.  Värna och utveckla förebyggande och återhämtande insatser.
 • Värna en kultur tillgänglig för alla.

Hållbar utveckling

 • Verka för ekologiska hänsyn vid all nyproduktion, upphandling och ombyggnation.
 • Meningsfull fritid och demokratisk medverkan för alla gynnar socialt hållbar utveckling.
 • Stå för ett offensivt miljötänkande och ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.
 •  Integrera barnkonventionen i alla  kommunala verksamheter och verka för att sprida den i den övriga kommunen
 • Öka takten på miljöfrågornas utveckling och förankra Sveriges och Dalarnas miljömål lokalt
 • Utred möjligheterna till att stimulera lokal förnyelsebar energi och undersök möjligheterna till egen el och fler alternativa energikällor för Säters kommun.

Vänsterpartiet 

 • Världens bästa välfärd, utan vinstintressen, för alla i ett jämlikt samhälle på solidarisk grund och där alla beslut fattas med tanke på ett socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle
 • Vänsterpartiets huvudlinje är att varje människas frihet är en förutsättning för alla människors ekonomiska och jämställda frihet. Vänsterpartiets politik strävar mot folklig demokrati med hänsyn taget till jämlikhet såväl socialt och ekonomiskt, en ekologiskt hållbar utveckling och stärkt internationell solidaritet.
 • Vänstern behövs för att försvara politikens inflytande och människors möjlighet att kunna påverka samhällets utveckling! Vi tror på möjligheten att bygga ett gott och förnuftigt samhälle där varje människa får plats och var och en har frihet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
 • För att kunna investera och erhålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle krävs politiskt ansvarstagande och gemensamma investeringar, dvs en vänsterorienterad regering!
 • Skatter behövs för att ge oss en gemensam sektor som ger oss den vård och utbildning vi vill ha och behöver.  Ett jämlikt land ger ett tryggare samhälle. Med möjlighet till politiska beslut och gemensamma satsningar kan vi ta ansvar för klimat och infrastruktur som nu och framåt kräver politiska långsiktliga beslut.

För att lyckas med detta krävs satsning på arbetstillfällen nu och i framtiden, satsningar på utbildning och en gemensam välfärd. 

Detta förutsätter ett högt valdeltagande i höst och en röd-grön regering! 

Kommunrepresentanter och deras viktigaste fråga

 1.  Göran Johansson, datakonsult, Bispberg. Skola, barn och ungdomsfrågor.
 2.   Fia Wikström, 45 år, socionom, Säter. Ett social och ekonomiskt hållbart samhälle, vård och omsorg.
 3.  Lars Rundqvist, sjuksköterska, Norbo (saknas på bild)
 4.  Katrine Lundqvist, 30 år, butiksmedarbetare, Arkhyttan. Glesbygdsfrågor.
 5. Mathias Persson, 37 år, snickare, Arkhyttan. Miljö- och demokratifrågor.
 6. Kerstin Andersson, Stora Skedvi. Integritet – och arbetsmiljöfrågor.
 7. Niklas Groop, arkeolog, Gustafs (saknas på bild)
 8.  Kickan Fält, 61 år, pensionär, Säter. Kultur- och välfärdsfrågor.

Vi vill att du skall vara med och förvalta och utveckla Säter till en kommun präglad av trygghet, gemensamt ansvar och hållbar utveckling. För det krävs stark demokrati och politiskt ansvarstagande med gemensamma investeringar, dvs en vänsterorienterad majoritet och regering.

Vi vill att du ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av trygghet, gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens frihet.

I valet 2010 tar vi det första steget: Byt regering – byt politik! Tillsammans!


Vill du veta mera? Kontakta: Fia 0225-407 07  [email protected] 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *