Svar på samrådan om översiktsplan

Nämnder och föreningar har haft handlingarna för samrådan 4 juli – 14 augusti och alla privatpersoner har kunnat besöka kommunens bibliotek.

Vänsterpartiet deltar ju aktivt i majoritetssamarbetet för Säters kommun men har som förening en lite vassare miljösyn än vad som råder i kommunens vardagsarbete. Det märks bara då och och då i enskilda ärenden. Nu fick det komma mycket övertänkt men inte så samlat eller välskrivet i detta papper:

 

Svar på Samrådshandling av Översiktshandling 2012  05 för Säters kommun

 

Vad som är intressant pga riksintresse t ex utrymme till kommunikation och infrastruktur behöver lyftas fram.

 

Riksintressen , naturvård, kulturmiljövård och att möjliggöra Dalarnas miljömål kräver även en högre grad av initiativ för att översiktsplanen skall säkra värden in i framtiden och samtidigt möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Det är inte en fråga som andra, t ex Länsstyrelsen eller regional samverkan kan lösa. Det skall ner i varje kommuns konkreta arbete.

 

Fördjupad utredning kring hur grundvattendepåerna behövs för att säkra framtida försörjning.

 

Fördjupad utredning kring hur vatten och avloppsfrågan inklusive reningsverket skall lösas.

 

Fördjupad översiktsplanering om hur kommunens faktiska behov av olika slags boende, för alla åldrar inklusive äldre skall lösas. Lika mycket som skrivs om enskilda invånares tomter bör skrivas om andra behov av boende och samhällsnytta.

 

När det gäller LIS områden har ett flertal områden tagits fram där glest bebyggda områden föreslås förtätas, ett språkbruk som antyder miljöeffektivitet.

Den biologiska mångfalden, hur man använder så lite energi som möjligt i ett modernt samhälle och allmänrättsliga tillgångar bör läggas till grund för bedömningar i högre grad.

Man bör även tala mer om vad som gynnar landsbygden i ett långsiktligt hållbart perspektiv.

 

Större framåtanda och mer initiativ vad gäller förnyelsebara energikällor i översiktsplanen:

På samma sätt som LIS områden har kunnat tas fram bör mer ordentliga undersökningar göras för att finna flera områden för vindkraftverk, så att de som i mindre eller större skala önskar investera i vår gemensamma framtid, kan se vilka möjligheter det finns för den utvecklingen. Genom att leta efter bra förutsättningar och få in fler möjliga vindkraftverksområden i översiktsplaneringen så kan man i förebyggande syfte ta reda på om vind blåser på rätt sätt, om etablering stör den biologiska mångfalden och hur man skapar förutsättningar att klara Dalarnas miljömål vad gäller förnyelsebara energikällor.

 

Vi bör i högre grad se över de hänsyn som behöver tas till grundvattnen depåerna. Miljömålen om att begränsa klimatpåverkan genom att t ex förtäta existerande bostadsområden betyder inte att det är effektivt att skapa nya bostadsområden vid varje sjö i kommunen eller bygga så att vårt boende eller våra vägar påverkar miljön mer. Vi skall minska miljöpåverkan!

Det gynnar heller inte glesbygd/landsbygd eftersom landsbygdslivet gynnas av såväl allmänrättsliga hänsyn, allmänhetens rekreation och turistmöjligheter.

 

Av dessa anledningar bör och skall t ex Ljusterns sista grönområde i form av Björknäs Udde säkras som grönområde för att värna om biologisk mångfald (fisklivet i sjön, träd, insekter osv).

Fler områden bör i översiktsplan säkras för att begränsa miljöpåverkan och visa på kommunens vilja till goda biologiska mångfaldhets områden och att människors inverkan på klimatet i framtiden får en möjlighet att minska.

Behov finns i Dalarna att skapa områden för människan men det bör ske i mer förtätat där redan bebyggelse finns för minsta miljöpåverkan och energianvändning.

 

Om kommunen inte är lämplig för vindkraft, dvs om vindarna blåser på fel sätt…. Då bör översiktsplanen veta det och gå före för att privatpersoner och företag skall lockas in på andra förnyelsebara energiområden.

 

Översiktsplanens påverkan på barn enligt barnkonventionen märks inte alls. Vilken betydelse får all planering för barnen nu och i framtiden?

 

Kort sagt: Aktsamhet med bebyggelse och vägar och en faktisk förtätning av dessa med mer utrymme för såväl natur som människa till mer fredade återhämtningsområden.

 

För övrigt gynnas inte den demokratiska processen av att ha samråd om så stora och viktiga samhällsutvecklingsfrågor som en översiktplan 4 juli – 14 augusti! Varken nämnder eller föreningar har speciellt mycket möten under den tiden!

 

Den demokratiska processen som pågått på fler olika områden t ex lokalplanering om SäBo eller mångårigt arbete av Socialnämnden skulle kunna komma fram mer i översiktsplanen.

 

Säter den 14 augusti 2014

 

Efter somrig genomläsning och med ett kortfattat svar från Vänsterpartiet genom

 

Fia Wikström

Kristinegatan 15 B

783 30 SÄTER

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *