Månadsarkiv: augusti 2012

Kallelse till kommande öppna styrelsemöte måndag 10 september kl 18.00!

Vänsterpartiet Säter träffas varje månad vanligtvis på Restaurang Athena dagen innan Kommunstyrelsemötet, om inget annat är bestämt.

Ta kontakt för att erhålla dagordning per mail eller för att komma med synpunkter om vad vi skall prata om och vad som behövs.

Vi brukar träffas drygt en timme och prioriterar de punkter vi har att gå igenom, information, politik, kreativitet och vad vi skall göra och vad vi gjort. Mötet är ett nätverk där vi ringar in vad vi tycker är viktigt och vad vi kan göra i Säter, parlamentariskt och genom andra aktiviteter.

mvkh

Sekreteraren!

Vänsterhörnan lördag 1 sept

Vi planerar att ses på Vänsterhörnan Vasagatan – Gränsgatan utanför Konsum och Systembolaget 11.00 – 13.00 lördag 1 sept.

Vad är aktuellt? Fokus på vad behöver Säter och hur underhåller och utvecklar vi vår stad! Hur bli fler aktiva?

Boktips från en väljare

Flyktingens syn

A.B Andersson (1877-1961) var under sin livstid en av Barva sockens främsta nykterhetskämpar. Han var en andlighetens, renhetens och arbetarrörelsens man.
Än mer var han en stor skald, poet och diktare. Detta fick han dock aldrig något offentligt erkännande för under sin levnad.
För första gången – över sextio år efter hans död – återges ett urval av hans dikter i tryck.

Boken finns att beställa för 69: – på www.bokus.com

http://www.bokus.com/bok/9789174630619/flyktingens-syn/ Där finns även inledning på boken och Människans rätt mfl dikter att läsa som smakprov.

 

 

Svar på samrådan om översiktsplan

Nämnder och föreningar har haft handlingarna för samrådan 4 juli – 14 augusti och alla privatpersoner har kunnat besöka kommunens bibliotek.

Vänsterpartiet deltar ju aktivt i majoritetssamarbetet för Säters kommun men har som förening en lite vassare miljösyn än vad som råder i kommunens vardagsarbete. Det märks bara då och och då i enskilda ärenden. Nu fick det komma mycket övertänkt men inte så samlat eller välskrivet i detta papper:

 

Svar på Samrådshandling av Översiktshandling 2012  05 för Säters kommun

 

Vad som är intressant pga riksintresse t ex utrymme till kommunikation och infrastruktur behöver lyftas fram.

 

Riksintressen , naturvård, kulturmiljövård och att möjliggöra Dalarnas miljömål kräver även en högre grad av initiativ för att översiktsplanen skall säkra värden in i framtiden och samtidigt möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Det är inte en fråga som andra, t ex Länsstyrelsen eller regional samverkan kan lösa. Det skall ner i varje kommuns konkreta arbete.

 

Fördjupad utredning kring hur grundvattendepåerna behövs för att säkra framtida försörjning.

 

Fördjupad utredning kring hur vatten och avloppsfrågan inklusive reningsverket skall lösas.

 

Fördjupad översiktsplanering om hur kommunens faktiska behov av olika slags boende, för alla åldrar inklusive äldre skall lösas. Lika mycket som skrivs om enskilda invånares tomter bör skrivas om andra behov av boende och samhällsnytta.

 

När det gäller LIS områden har ett flertal områden tagits fram där glest bebyggda områden föreslås förtätas, ett språkbruk som antyder miljöeffektivitet.

Den biologiska mångfalden, hur man använder så lite energi som möjligt i ett modernt samhälle och allmänrättsliga tillgångar bör läggas till grund för bedömningar i högre grad.

Man bör även tala mer om vad som gynnar landsbygden i ett långsiktligt hållbart perspektiv.

 

Större framåtanda och mer initiativ vad gäller förnyelsebara energikällor i översiktsplanen:

På samma sätt som LIS områden har kunnat tas fram bör mer ordentliga undersökningar göras för att finna flera områden för vindkraftverk, så att de som i mindre eller större skala önskar investera i vår gemensamma framtid, kan se vilka möjligheter det finns för den utvecklingen. Genom att leta efter bra förutsättningar och få in fler möjliga vindkraftverksområden i översiktsplaneringen så kan man i förebyggande syfte ta reda på om vind blåser på rätt sätt, om etablering stör den biologiska mångfalden och hur man skapar förutsättningar att klara Dalarnas miljömål vad gäller förnyelsebara energikällor.

 

Vi bör i högre grad se över de hänsyn som behöver tas till grundvattnen depåerna. Miljömålen om att begränsa klimatpåverkan genom att t ex förtäta existerande bostadsområden betyder inte att det är effektivt att skapa nya bostadsområden vid varje sjö i kommunen eller bygga så att vårt boende eller våra vägar påverkar miljön mer. Vi skall minska miljöpåverkan!

Det gynnar heller inte glesbygd/landsbygd eftersom landsbygdslivet gynnas av såväl allmänrättsliga hänsyn, allmänhetens rekreation och turistmöjligheter.

 

Av dessa anledningar bör och skall t ex Ljusterns sista grönområde i form av Björknäs Udde säkras som grönområde för att värna om biologisk mångfald (fisklivet i sjön, träd, insekter osv).

Fler områden bör i översiktsplan säkras för att begränsa miljöpåverkan och visa på kommunens vilja till goda biologiska mångfaldhets områden och att människors inverkan på klimatet i framtiden får en möjlighet att minska.

Behov finns i Dalarna att skapa områden för människan men det bör ske i mer förtätat där redan bebyggelse finns för minsta miljöpåverkan och energianvändning.

 

Om kommunen inte är lämplig för vindkraft, dvs om vindarna blåser på fel sätt…. Då bör översiktsplanen veta det och gå före för att privatpersoner och företag skall lockas in på andra förnyelsebara energiområden.

 

Översiktsplanens påverkan på barn enligt barnkonventionen märks inte alls. Vilken betydelse får all planering för barnen nu och i framtiden?

 

Kort sagt: Aktsamhet med bebyggelse och vägar och en faktisk förtätning av dessa med mer utrymme för såväl natur som människa till mer fredade återhämtningsområden.

 

För övrigt gynnas inte den demokratiska processen av att ha samråd om så stora och viktiga samhällsutvecklingsfrågor som en översiktplan 4 juli – 14 augusti! Varken nämnder eller föreningar har speciellt mycket möten under den tiden!

 

Den demokratiska processen som pågått på fler olika områden t ex lokalplanering om SäBo eller mångårigt arbete av Socialnämnden skulle kunna komma fram mer i översiktsplanen.

 

Säter den 14 augusti 2014

 

Efter somrig genomläsning och med ett kortfattat svar från Vänsterpartiet genom

 

Fia Wikström

Kristinegatan 15 B

783 30 SÄTER

Studiecirkel på ABF i höst?

Vad vill du lära dig mer om?

Vad behöver vi bilda oss mer om?

Arbetarnas bildningsförbund AFB bedrev i Säter hösten 1977 – våren 1978 110 cirklar med 1 078 personer varav drygt hälften var kvinnor. Det var 61 samhällsorienterande cirklar, 14 cirklar med engelska och 6 om konsthantverk.

Jag trivs med det goda samtalet i studiecirkel form och mer praktiskt arbete än så kommer jag inte mig för med. Därför erbjuder jag mig att vara cirkelledare om intresse hos Säterborna finns för någon av följande cirklar:
Insats för fred, material av Svenska Freds – och skiljedomsföreningen

En hjälpande hand, material av ABF.

Klimatsmarta Hushåll i Säter, material av er, mig och Borlänge mfl andra liknande cirklar.

Gärna något med el och Johan Ehrenberg.

mvkh

Fia

Vänsterpartiet Säters sekretare